Order by phone 01344 578 811

Specimen shrubs

Sort by:
Magnolia Susan
Magnolia Susan magnolia £69.99
+ -
12lt pot (0.8-1m) within 3 weeks
Buddleja davidii Black Knight
Buddleja davidii Black Knight butterfly bush £49.99
+ -
12lt pot (0.8-1m) within 3 weeks
Syringa vulgaris Charles Joly
Syringa vulgaris Charles Joly common lilac £69.99
+ -
12lt pot (0.8-1m) within 3 weeks
Wisteria sinensis Prolific
Wisteria sinensis Prolific Chinese wisteria £89.99
+ -
12lt pot (1.75-2m) within 3 weeks
Sort by: